ICP备案信息查询API接口
ICP备案信息查询API接口

接口地址: https://api.lqbby.com/api/lco

返回格式: json

请求方式: GET

请求示例: https://api.lqbby.com/api/lco?domain=qq.com

请求参数说明:

名称 必填 类型 说明

返回参数说明:

名称 类型 说明
code 200 解析成功

返回示例:

{
"icp": "粤B2-20090059-5",
"unitName": "深圳市腾讯计算机系统有限公司",
"natureName": "企业",
"msg": "查询成功",
"result": "1"
}

请求参数设置:

参数名称 参数值


{
"icp": "粤B2-20090059-5",
"unitName": "深圳市腾讯计算机系统有限公司",
"natureName": "企业",
"msg": "查询成功",
"result": "1"
}

错误码格式说明:

名称 类型 说明

代码示例: